Menu

Księgowość dla firm

Najważniejsze informacje z zakresu księgowości w firmach. Profesjonalna pomoc księgowa.

Umowa na czas określony, a czas nieokreślony

bielecki_finanse

Umowa o pracę na czas określony stanowi rodzaj umowy terminowej, zawartej na pewien z góry określony czas. Kodeks pracy nie narzuca minimalnego, ani maksymalnego czasu jej trwania. W przypadku jednak gdy umowę zawrzemy na bardzo długi okres wówczas może zostać to potraktowane jako nadużycie. W przypadku długich okresów zatrudnienia zaleca się zawarcie umowy na czas nieokreślony, ponieważ pracownik może domagać się tego w sądzie pracy.

Główną różnicą pomiędzy umową na czas określony, a czas nieokreślony jest tryb rozwiązywania tych umów. Umowa na czas nieokreślony może zostać wypowiedzona zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę, jednak konieczne jest zachowanie określonych terminów:
- 2 tygodnie gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
- 1 miesiąc gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
- 3 miesiące gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Umowę na czas określony można wypowiedzieć tylko gdy umowa przewiduje taką możliwość. Okres jej wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Jeżeli zapis taki nie został zawarty wówczas umowa nie może zostać rozwiązana za pomocą wypowiedzenia.

Umowa o dzieło vs umowa zlecenie

bielecki_finanse

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj szybko potrzebujemy pracowników. Wysokie koszty zatrudnienia sprawiają jednak, że często nie zatrudniamy ich wyłącznie na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji zazwyczaj korzysta się z umów cywilnoprawnych. Zastanówmy się jakie są różnice pomiędzy umową o dzieło, a umową zlecenie.

Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie konkretnego dzieła zgodnego z wymaganiami zamawiającego. Dzieło może mieć charakter materialny, niematerialny, przyszły i samoistny.
Z kolei przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie przez zleceniobiorcę określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy.

Pomiędzy umowami tymi następują zasadnicze różnice pod względem odpowiedzialności za ich realizację. W ramach umowy o dzieło wykonawca odpowiada za rezultat swojej pracy. W umowie zlecenie z kolei wykonawca zobowiązuje się wyłącznie do wykonania określonej pracy, nie bierze odpowiedzialności za efekt ostateczny. W przypadku umowy o dzieło zleceniodawca ma również szerokie uprawnienia co do reklamacji. W przypadku umowy zlecenie prawo takie nie przysługuje.

 

Zobacz także: czym jest audyt

Zmiana formy opodatkowania

bielecki_finanse

Polskie prawo umożliwia zmianę formy opodatkowania wraz z początkiem każdego roku podatkowego. Zmiany opodatkowania nie dokonuje się jednak na formularzu rejestracyjnym CEIDG-1.Wykorzystać ten formularz mogą wyłącznie podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Ustawodawca nie wskazał urzędowego wzoru dla zawiadomienia dotyczącego zamiany opodatkowania. Ważne jest jednak, że musi zostać ono sporządzone w formie pisemnej.
Zmiany opodatkowania należy dokonać do 20. stycznia każdego roku. Wprowadzona zmiana będzie obowiązywała przez cały rok! Nie jest to jednak obowiązek, a jedynie przywilej. Jeżeli kontynuujemy rozliczanie w obecnej formie opodatkowania wówczas nie musimy składać żadnych dodatkowych wniosków.

Należy pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z dowolnej formy opodatkowania. Ograniczenia występują przede wszystkim w wypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wyposażenie

bielecki_finanse

Wyposażenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Prowadzenie ewidencji wyposażenia jest obowiązkowe

Ewidencji wyposażenia podlegają składniki majątku, których wartość początkowa jest wyższa niż 1500 złotych, ale nie przekracza kwoty 10 000 zł, a także przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok.

W ewidencji wyposażenia powinno zawrzeć się:

  • numer wpisu,
  • datę nabycia wyposażenia,
  • numer faktury lub rachunku,
  • nazwę wyposażenia,
  • cenę zakupu lub koszt wytworzenia wyposażenia,
  • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie wyposażenia,
  • datę likwidacji, datę sprzedaży lub datę darowizny wyposażenia,
  • przyczynę likwidacji wyposażenia.

Prowadzenie ewidencji wyposażenia dotyczy podatników, którzy rozliczają się na podstawie księgi przychodów i rozchodów oraz podatników rozliczających się ryczałtem.

Podatek cyfrowy

bielecki_finanse

 

Podatek cyfrowy miałby obciążać sprzedaż reklamodawców i pośredników internetowych.

Będzie on doliczany do przychodów osiąganych przez wyżej wymienionych przedsiębiorców, a następnie odprowadzany do fiskusa w kraju, w którym kreowana jest wartość dla Klienta z wykorzystaniem internetu.

To nowy rodzaj podatku pośredniego.

 

Opodatkowanie będzie dotyczyło:

- sprzedaży konsumenckiej

- sprzedaży między przedsiębiorcami

 

W najbliższym czasie KE zadecyduje o sposobie opodatkowania zysków przedsiębiorstw internetowych. Istnieje możliwość, że ten sposób opodatkowania zostanie wprowadzony w Polsce.
 

© Księgowość dla firm
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci