Menu

Księgowość dla firm

Najważniejsze informacje z zakresu księgowości w firmach. Profesjonalna pomoc księgowa.

Finansowanie majątku przedsiębiorstw

bielecki_finanse

Fundusze, zobowiązania, kapitał własny to jedne z nazw składników pasywów. Ich najważniejszym celem jest finansowanie składników majątku firmy (w tym wpisie więcej na ten temat).  

Co można powiedzieć o pasywach? 

>> Podobnie jak miało to miejsce w przypadku aktywów można podzielić je na dwie grupy:  

  • kapitały (fundusze) własne,
  • zobowiązania. 

Kapitały (fundusze) własne dzielimy na: 
- kapitał podstawowy,
- należne wpłaty na kapitał podstawowy,
- udziały własne,
- kapitał zapasowy,
- kapitał z aktualizacji wyceny,
- pozostałe kapitały rezerwowe,
- zysk/strata z lat ubiegłych,
- zysk/strata netto,
- odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego.

 Zobowiązania dzielimy na: 
- rezerwy na zobowiązania,
- zobowiązania długoterminowe,
- zobowiązania krótkoterminowe,
- rozliczenia krótkoterminowe.

>> Suma składników pasywów musi być zgodna z sumą składników aktywów. 

 pasywa

JPK_VAT

bielecki_finanse

Jednolity Plik Kontrolny to księgi oraz dokumenty prowadzone za pomocą odpowiednich programów komputerowych, które kolejno opracowywane są w należytym formacie i przekazywane organom podatkowym.

Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego przede wszystkim pozwala na przekazywanie informacji organom podatkowym drogą elektroniczną, co znacznie ogranicza czas wykonywania danych czynności, jak również zmniejsza ich uciążliwość, co w efekcie także ogranicza koszty.

Najistotniejszym celem wprowadzenia JPK jest skrócenie czasu przeprowadzania kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników. System łatwo wykrywa oraz eliminuje wystawianie pustych faktur.

Wyróżnia się 7 podstawowych struktur JPK, są to:
- JPK_KR - księgi rachunkowe,
- JPK_WB - wyciąg bankowy,
- JPK_MAG - magazyn,
- JPK_VAT - ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
- JPK_FA - faktura VAT,
- JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów,
- JPK_EWP - ewidencja przychodów.

Rodzaje kont księgowych

bielecki_finanse

W księgowości wyróżnia się kilka rodzajów kont księgowych. Pierwszym z rodzajów kont księgowych są konta bilansowe. Są one otwierane dla każdego składnika bilansu. W zależności czy obejmują one aktywa, pasywa czy aktywa i pasywa jednocześnie, rozróżnia się konta bilansowe aktywne, pasywne oraz aktywno-pasywne.  

Poza kontami bilansowymi w firmie występują konta wynikowe, prowadzone w celu ustalenia wyniku finansowego. Księguje się na nich głównie przychody i koszty ponoszone przez jednostkę gospodarczą. Konta te działają podobnie jak konta bilansowe, lecz zapisy na nich nie uwzględnia się w bilansie, a przenosi się na konto wynik finansowy. 

Poza kontami bilansowymi oraz wynikowymi, będącymi kontami głównymi, w firmach można się spotkać z ewidencją na kontach analitycznych czyli pomocniczych. Są one prowadzone na przykład dla kont "rozrachunki z dostawcami" czy "rozrachunki z odbiorcami".

Konto księgowe

bielecki_finanse

Konto księgowe jest narzędziem rachunkowości, służącym do ujmowania operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym. Każde z nich ujmowane jest w zakładowym planie kont, którego opracowanie jest zadaniem każdego przedsiębiorcy, prowadzącego pełną rachunkowość. 

Każde z kont posiada stronę debetową i kredytową. W zależności od rodzaju konta, po debecie można księgowośćksięgować zwiększenia (aktywów lub kosztów) lub zmniejszenia (pasywów lub przychodów). Po stronie kredytowej jest przeciwnie, ponieważ księguje się zmniejszenia aktywów lub kosztów albo zwiększenia pasywów lub przychodów.  

Poza stronami, każde konto księgowe ma swoje obroty czyli sumę zapisów po danej stronie oraz salda czyli różnice między obrotami.

Czym jest zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym?

bielecki_finanse

Zestawienie zmian w kapitale własnym to część składowa sprawozdanie finansowego, sporządzanego przez jednostki, inne niż mikro. Jego nadrzędnym zadaniem jest ukazywanie sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie informacji, dotyczących zmian w strukturze kapitału własnego. 

Sprawozdanie z zaistniałych zmian w kapitale własnym charakteryzuje się bardzo szczegółowym opisem zmian, ich przyczyn, i skutków, wpływających na przepływ kapitału w przedsiębiorstwie. W szczególności dokładnie charakteryzuje zmiany ujęte w rachunku zysków i strat.  

Informacje, jakie dostarcza zestawienie zmian w kapitale własnym są istotne dla udziałowców, ponieważ ilustrują zachodzące zmiany w kapitale własnym, powstałym z wniesionych przez nich udziałów, a oddziałujące na majątek przedsiębiorstwa i jego wynik finansowy.  

Sporządzenie tego dokumentu, jak innych wchodzących w skład sprawozdania finansowego jest ściśle określone ustawą o rachunkowości, dopuszczającą tylko jeden wzór zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

© Księgowość dla firm
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci